Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
UAB „Romainių šeimos klinikos" direktoriaus
2015-05-11 įsakymu Nr. 2015/05/11

UAB „ROMAINIŲ ŠEIMOS KLINIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Romainių šeimos klinika" (toliau – Klinika) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką pacientams, pacientų teises ir pareigas, jų įgyvendinimą bei darbuotojų atsakomybę Klinikoje.
 2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai arba kiti teisės aktai.
 3. Šių Taisyklių nuostatos yra privalomos visiems pacientams bei jų atstovams, Klinikos lankytojams bei darbuotojams.
 4. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Klinikos internetinėje svetainėje bei Klinikos registratūroje. Taisyklės prieinamos susipažinimui visiems Klinikos pacientams.
 5. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR Sveikatos sistemos įstatymu, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, LR Civilinio kodekso atitinkamais straipsniais, kurie yra pagrindas paciento ir įstaigos santykių reglamentavimui.
 6. Taisyklių tikslas – ugdyti darbuotojų sąžiningą darbą ir jo kokybės užtikrinimą, profesinę kompetenciją, racionalų darbo laiko panaudojimą, drausmės laikymąsi, atsakomybę, kurti geranorišką darbo aplinką, tinkamus darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais vadovaujantis LR įstatymais, poįstatyminiais aktais bei Klinikos įstatais.
 7. Darbuotojai turi teisę nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus jų laikymąsis prieštarautų paciento interesams. Bet koks nukrypimas nuo šių Taisyklių turi būti įformintas paciento medicininiuose dokumentuose.
 8. Pacientai privalo vykdyti darbuotojų (gydytojų, slaugos personalo) nurodymus, informuoti asmens sveikatos priežiūrą teikiantį darbuotoją apie žinomai esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, veneros ligas ir pan.).
 9. Už įstaigos Taisyklių įgyvendinimą atsako Klinikos Direktorius.
 10. Taisyklės, pasikeitus LR įstatymams ar Klinikos poreikiams, gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

II. SĄVOKOS

 1. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi Klinikos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi įstatymų nustatytas teises bei pareigas.
 2. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą klinikinę patirtį.

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA

 1. Pacientai registracijai Klinikoje pateikia:
  • gimimo liudijimą (iki 16 m. amžiaus);
  • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • sveikatos draudimo arba socialinio draudimo pažymėjimą;
  • bedarbiai – darbo biržos pažymėjimą.
 2. Pacientai kreipiasi į Kliniką savo laisvu apsisprendimu dėl medicininės priežiūros (pagalbos) problemų.
 3. Jeigu pacientas kreipiasi dėl paslaugų arba paaiškėja, kad klientui reikalingos paslaugos, kurių Klinika neteikia, jam paaiškinama, kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo;
 4. Pacientai registruojami telefonu arba jiems atvykus į Kliniką.
 5. Kiekvienam pacientui užvedama ambulatorinė kortelė (forma F-025a) ir apie jo kreipimąsi pažymima pacientų registracijos žurnale.
 6. Klinikos registratūroje pacientai registruojami pas šeimos gydytoją, gydytoją specialistą, nukreipiami į procedūrų kabinetą ar kitus diagnostinius kabinetus, supažindinami su Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, informuojami apie Klinikoje teikiamas bei naujai pradėtas teikti sveikatos priežiūros paslaugas bei įvairias akcijas.

IV. KLINIKOS DARBO LAIKAS

 1. Pacientai registruojami Klinikos registratūroje telefonu (8 37) 214 000 arba atvykus į Kliniką, darbo metu: pirmadieniais–penktadieniais nuo 8 val. iki 20 val. arba internetu http://www.rsk.lt/.
 2. Asmens sveikatos priežiūros specialistai dirba pamainomis pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus. Gydytojų darbo laikas skelbiamas Klinikos interneto svetainėje http://www.rsk.lt/, Klinikos informacinėse lentose.
 3. Klinikos nedarbo metu paslaugos prie jos prisirašiusiems gyventojams teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, su kuria Klinika yra sudariusi sutartį. Ši informacija skelbiama ant Klinikos pagrindinio įėjimo durų bei interneto svetainėje http://www.rsk.lt/.

V. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Nemokamai Klinikoje teikiama būtinoji medicinos pagalba esant pavojui paciento gyvybei.
 2. Būtinoji pagalba, kurią teikia visų specialybių gydytojai (pagal būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką, patvirtintą LR SAM 2004-04-08 įsakymo Nr. V-208 priedu).
 3. Paslaugos, kurias kompensuoja teritorinė ligonių kasa:
  • bendrosios praktikos gydytojo paslaugos;
  • bendras kraujo tyrimas;
  • cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas;
  • šlapimo tyrimas;
  • gliukozės kiekio kraujyje nustatymas (pagal gydytojo paskyrimą).

VI. PACIENTŲ TEISĖS KLINIKOJE

 1. Teisė į sveikatos priežiūrą:
  • Visi pacientai turi lygias teisias į sveikatos priežiūrą (pagalbą) Klinikoje, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
  • Pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra (pagalba). Gydytojai ir slaugos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai;
  • Jeigu Klinikoje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, gydytojas pasirenka kitų pacientų nediskriminuojantį ir mediciniškai pagrįstą gydymą;
  • Pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
 2. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą:
  • Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą (pagalbą), kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato LR Sveikatos draudimo įstatymas;
  • Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai;
  • Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.
 3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją:
  • Pacientas turi teisę pasirinkti Klinikoje dirbantį gydytoją ir slaugos darbuotoją;
  • Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 4. Teisė į informaciją:
  • Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti;
  • Pacientas informuojamas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją;
  • Pacientas informuojamas apie Klinikos vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu Klinikoje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą;
  • Pacientas turi teisę į informaciją apie ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, diagnostikos ir gydymo metodus, jų galimas pasekmes ir gydymo prognozę. Pacientas turi teisę leisti arba atsisakyti taikyti siūlomus diagnostikos ir gydymo metodus;
  • Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
 5. Paciento dalyvavimas mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose:
  • Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą duodą vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba;
  • Paciento naudojimo mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 6. Teisė atsisakyti gydymo:
  • Pacientas nėra gydomas ar jam teikiama kitokia sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Jeigu yra galimybė, pacientui pasiūlomas kitas gydymas, ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos;
  • Nepilnametis pacientas informuojamas apie gydymą, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas), nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymu nenustatyta kitaip. Gydytojas parenka gydymo metodus, labiausiai atitinkančius nepilnamečio interesus;
  • Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba suteikiama ir be paciento sutikimo;
  • Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;
  • Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji teikiama ir be įstatyminio atstovo sutikimo, jeigu jo negalima gauti laiku, arba įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti pažymima paciento ambulatorinėje kortelėje;
  • Jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą gydymui, kuris nėra skubus, o gydančio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti Klinikos medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją ar komitetą kreipiasi Klinikos administracija ar gydantis gydytojas.
 7. Teisė reikšti pretenzijas, teikti skundus:
  • Pacientas turi teisę ginčyti gautų medicinos priežiūros (pagalbos) paslaugų tinkamumą ar kokybę, įstatymų nustatyta tvarka gauti atlyginimą už žalą, padarytą dėl Klinikos ar jos darbuotojų kaltės;
  • Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į vadovą, atsakingą už sveikatos priežiūrą šioje Klinikoje. Klinikos vadovas per penkias darbo dienas atsako į paciento kreipimąsi;
  • Pacientas turi teisę apskųsti Klinikos veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.
 8. Privataus gyvenimo neliečiamumas:
  • Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus renkama ligos istorijai paciento sutikimu ir jei gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuojant ligą, gydant ar slaugant;
  • Visa informacija apie pacientų sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą, laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jeigu tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai;
  • Sutikimas nėra būtinas, jeigu informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

VII. PACIENTŲ PAREIGOS

 1. Atvykti į Kliniką registracijos dokumente (talone) nurodytu laiku;
 2. Laiku susimokėti už suteiktas paslaugas;
 3. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu;
 4. Klinikoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų;
 5. Laikytis asmens higienos reikalavimų;
 6. Vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos (ligų) gydymo bei profilaktikos;
 7. Pateikti gydytojui prašant reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą;
 8. Informuoti gydytojus, kurie teiks medicinos priežiūros (pagalbos) paslaugas, apie turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją;
 9. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą;
 10. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

VIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP KLINIKOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 1. Raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti, nurodant šiuos duomenis: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokymosi vieta). Nepasirašyti ir be šių duomenų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.
 2. Klinikos administracija atsakymą į pareiškimą, skundą ar pasiūlymą privalo pateikti pareiškėjui per penkias dienas. Jeigu Klinika nepajėgi išspręsti pasiūlymuose iškeltų klausimų, administracija per penkias dienas persiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdama apie tai pareiškėjams ir paaiškindama kur jiems reikia kreiptis.
 3. Klinikos administracija, nagrinėdama pacientų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, privalo:
  • išnagrinėti pareiškimų, skundų ir pasiūlymų esmę, prireikus išreikalauti papildomus dokumentus, imtis kitų priemonių klausimams objektyviai išspręsti,
  • raštu arba žodžiu (pagal pareiškėjų pageidavimą) pranešti pacientams, kokie priimti sprendimai dėl jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, o jeigu pareiškimas, skundas ar pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką,
  • analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai.
 4. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą teismui, Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie SAM, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

IX. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

 1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti arba atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo ambulatorinėje kortelėje.
 2. Pacientui pageidaujant, pateikiama ambulatorinė kortelė ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ambulatorinėje kortelėje.
 3. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ambulatorinės kortelės ir (ar) kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų ambulatorinėje kortelėje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina, paaiškina ir (ar) pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.
 4. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar jo globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais.
 5. Nepilnametis pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu informuoja nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai informuojami jo tėvai ar globėjai.

X. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 1. Pacientų dokumentų būtinumas:
  • Klinikos gydytojai ir slaugos darbuotojai pildo Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų dokumentus (ambulatorines korteles, kitus medicininius dokumentus) ir juos saugo Lietuvos Respublikos įstatymų ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
  • Pacientų dokumentuose esančios informacijos konfidencialumas:
   • Nepilnamečio paciento tėvai ar globėjai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento dokumentais, jeigu tai neprieštarauja šių taisyklių 4.4., 4.5., 4.6. punktų reikalavimams. Psichikos ligonio atstovo teisę susipažinti su paciento dokumentais nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas,
   • Reikalavimai dėl informacijos konfidencialumo netaikomi:
    • kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai,
    • kai informacija apie paciento sveikatos būklę yra suteikiama šių taisyklių 4.8.3. punkte numatytais atvejais.
 1. Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimas moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti:
  • Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimo moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti tvarką nustato Lietuvos medicinos etikos komitetas. Šiais tikslais naudojant informaciją, gerbiamas paciento asmens privatumas.

XI. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS
AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 1. Darbuotojų saugos specialistas vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo bei kontrolės funkcijas Klinikoje, vadovaudamasis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatomis bei Klinikos Direktoriaus įsakymais.
 2. Už saugaus darbo Klinikoje užtikrinimą atsakinga Klinikos administracija.
 3. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi Klinikos darbuotojai.

XII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

 1. Pacientams nerekomenduojama su savimi į Kliniką atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų (toliau – vertingų daiktų), kadangi Klinika už jų apsaugą neatsako.
 2. Vertingi daiktai ir pinigai saugojimui nepriimami.
 3. Už palatoje paliekamų papuošalų, protezų, pinigų ir kitų daiktų saugojimą Klinika neatsako.